HAIKU SUSHI CENTRUM

HAIKU SUSHI CENTRUM Maja terminla, bylo robione testowe

zamów jedzenie online

Politykaprywatności

Wstęp

Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest Sto2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul Rybackiej 9, 53-656 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000344195 (dalej: „Pyszne”, „my”, „nas”, „nasz”).

Portal Takeaway.com jest jednym z największych serwisów internetowych do zamawiania jedzenia działającym w Polsce za pośrednictwem Naszego serwisu internetowego www.Pyszne.pl. [dalej: Serwis].

Pyszne przestrzega przepisów określonych w ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), Rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Jednocześnie informujemy, iż we wskazanych w zd. poprzednim aktach prawnych znaleźć można szczegółowy zakres możliwości przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w tym zakresie praw. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych, informujemy, iż wdrożyliśmy odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie informacji zbieranych online za pośrednictwem Serwisu i zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu takich informacji przesyłanych online. Dane wprowadzone podczas składania zamówienia zostaną zapisane w celu jego realizacji oraz w kwestiach dotyczących administracji księgowej.

Szczegóły oraz Dane osobowe, które przetwarzamy

Pyszne przetwarza Twoje dane osobowe (tj. informacje służące do zidentyfikowania Cię lub skontaktowania się z Tobą), które to udostępniasz na skutek korzystania z naszych usług i/lub samodzielnie przez Ciebie podane .

Przetwarzamy, w szczególności następujące dane osobowe:

Pamiętaj, iż podawanie przez Ciebie wskazanych danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak ich nie podasz, może to w wielu przypadkach uniemożliwić nam świadczenie usług lub udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania.

Rejestrując się w Serwisie lub składając zamówienie na produkty oferowane przez poszczególne restauracje, oświadczasz, iż wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych, zgodnie z klauzulą udostępnioną w Serwisie.

Nie jest naszą intencją gromadzenie danych osób korzystających z Serwisu w wieku poniżej 13 lat (dzieci/małoletni) bez zgody ich rodziców lub opiekuna. Nie możemy jednak zweryfikować, czy odwiedzający ukończył już wskazany w zd. poprzednim wiek . Radzimy rodzicom angażować się w aktywność internetową ich dzieci w celu zapobieżenia gromadzeniu danych dotyczących tychże osób bez ich zgody. Jeżeli uważasz, że zgromadziliśmy dane dotyczące osoby małoletniej/dziecka bez zgody jej rodzica/opiekuna, prosimy o kontakt w tym zakresie na adres privacy-concerns@takeaway.com. Sporne dane zostaną usunięte.

Serwis wykorzystuje funkcjonalne, analityczne i śledzące pliki cookies. Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdują się w naszym oświadczeniu, dostępnym tutaj

Cel i zakres wykorzystywania Twoich danych osobowych

Pyszne przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji świadczonych przez siebie usług, w tym: obsługi płatności za złożone zamówienia (jeżeli dotyczy), przekazywania poszczególnym restauracjom danych dostawy oraz zwrotu płatności w przypadku odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy składającym zamówienie, a restauracją – uznania jej za niezawartą .

W szczególności wykorzystujemy informacje przekazane przez Ciebie przy założeniu konta. Pyszne analizuje ponadto na bieżąco Twoje zachowania/wybory dokonywane w Serwisie w celu jego ulepszania oraz dostosowywania przedstawianej oferty do Twoich preferencji/oczekiwań.

W przypadku skontaktowania się przez Ciebie z naszym Działem Obsługi Klienta, wykorzystamy przekazane w ten sposób informacje w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub rozpatrzenia reklamacji. W celu upewnienia się, że nasze usługi spełniają Twoje potrzeby, dane te mogą być wykorzystywane m.in. do tworzenia ankiet badających zadowolenie klienta. Możemy również zlecać – po uzyskaniu Twojej wcześniejszej zgody, powyższe czynności osobom trzecim.

W przypadku wyrażenia na to stosownej zgody podczas składania konkretnego zamówienia - wykorzystamy podane przez Ciebie dane osobowe także dla celów promocyjnych, w tym w szczególności wysyłania naszego newslettera i/lub ulotki promocyjnej lub do informowania Cię o zmianach w naszej ofercie świadczonych usług . Czy chcesz później zapisać się lub wypisać z naszego newslettera? Możesz to zrobić przez swoje konto osobiste. Nie masz konta? Kliknij tutaj, aby przejść na podstronę z możliwością zapisania lub wypisania się z newslettera. Po wypisaniu się nie będziesz już otrzymywać od nas żadnych e-maili mających charakter promocyjny czy też informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niezwiązanych bezpośrednio z realizacją świadczonych przez nas usług.

Pamiętaj, posiadasz możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane Twoje dane osobowe.

Wgląd i poprawianie przechowywanych danych osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), masz prawo do wglądu i poprawiania/uzupełniania/uaktualniania, usunięcia wszystkich swoich danych osobowych zgromadzonych w Serwisie, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, masz również prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 powyższej ustawy, gdy Pyszne zamierza przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych – chyba, że wcześniej wyraziłeś zgodę na tego typu działania. W celu zrealizowania uprawnień, o których mowa w zd. poprzednim prosimy o kontakt na adres mailowy: privacy-concerns@takeaway.com. lub samodzielne dokonanie zmian za pośrednictwem założonego w Serwisie konta. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Pyszne udzieli odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Jak długo dane użytkownika są przechowywane?

Pyszne nie będzie przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu.

Udostępniane danych osobowych innym podmiotom

Pyszne nie sprzedaje Twoich danych osobowych osobom trzecim i ujawnia je wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych przez nas usług oraz prawidłowego wykonania umów zawartych na podstawie składanych przez Ciebie zamówień. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że wyrazisz na to zgodę. Zdarza się, iż zawieramy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, które przetwarzając Twoje dane osobowe zapewniają zbieżny poziom bezpieczeństwa i poufności danych osobowych . Pyszne ponosi odpowiedzialność za takie przetwarzanie.

Serwis może zawierać łącza/odnośniki do stron internetowych osób trzecich. W przypadku chęci skorzystania z tego typu stron internetowych na samym początku należy zapoznać się z dostępnymi tam politykami prywatności. Chociaż Pyszne starannie dobiera polecane strony internetowe/swoich kontrahentów, nie ponosi ono odpowiedzialności za sposób przetwarzania Twoich danych osobowych przez tego typu osoby trzecie (innych administratorów danych osobowych).

Bezpieczeństwo

Pyszne dąży do zapewnienia całkowitej ochrony zgromadzonych/przetwarzanych danych osobowych, w związku z czym podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieuprawnionemu wprowadzaniu do nich zmian. W przypadku podejrzenia, że Twoje dane osobowe nie są odpowiednio zabezpieczone lub gdy istnieją dowody nadużycia, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta lub na adres mailowy: kontakt@pyszne.pl

Aktualizacje

Niniejszym zastrzegamy, iż przedmiotowa Polityka Prywatności może być aktualizowana. Pyszne powiadomi Was o ewentualnych, istotnych zmianach w sposobie przetwarzania przez nas danych osobowych, zamieszczając stosowny komunikat w Serwisie i wysyłając Wam wiadomość pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy będziesz nie usatysfakcjonowany zmianami w Polityce Prywatności możesz w każdej chwili zdecydować o zaprzestaniu korzystania z Serwisu, w tym w szczególności usunąć swoje dotychczasowe konto.

Pamiętaj, że uzyskując dostęp do Serwisu i korzystając z naszych usług akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności. Zapoznaj się z jej treścią i nie korzystaj z Serwisu, jeżeli nie akceptujesz Polityki Prywatności.

Dane kontaktowe

Adres siedziby:
ul. Rybacka 9
53-656 Wrocław
E-mail: privacy-concerns@takeaway.com

Wersja obowiązująca od dnia 2017.05.11